ނިޔާޒް

ރަށަކީ ނޅޮއްސެވެ. އަތޮޅުގެ ބައެއް މީހުން މަލާމާތުގެ ބަހުރުވައިން ނަމަ ގާ ޅޮހިއެވެ. އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަނީ ގްރެފިކްސް ޑިޒައިންދާއިރާގައެވެ. ކިޔެވީ ޑިޒައިން އާއި އެނިމޭޝަން އަދި 3ޑީ އެވެ. ޑިޒައިން އާއި 3ޑީ އަދި ފޮންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމެވެ. ދިވެހި ފޮންޓް.ކޮމް އަކީ އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތެކެވެ. މިހާރު 22 ފޮންޓް ވަނީ ނިމި ސައިޓަށްލާފައެވެ.

މީހުން ދެކޭގޮތް

ލިޔުންތައް

މަސައްކަތާއި ގުޅޭ

މަސައްކަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާލަން ނުވަތަ އަގު އޮޅުން ފިލުވުމަށް އަދި ހިޔާލު ދޭން ބޭނުންވާނަމަ މެސެޖް ކޮށްލާ!
    ނިޔާޒް