Post Image

އެމްވީ ތިކި އަކުރު

ތިކި އަކުރު ފޮންޓަކީ ލިޔަން ދަސްކުރާ ކުދިންނަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފޮންޓެކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް މި ފޮންޓްގެ ސަބަބުން ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި ފޮންޓް ހެދުމުގެ ހިޔާލު އައީ ރައްޓެއްސަކު މިފަދަ ފޮންޓެއްގެ ވާހަަކަ ދެއްކުމުންނެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

[wpdm_package id=’34954′]

svgއެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ރެގިއުލާރ
svg
svgއެމްވީ  މަރްޔަމް 

ހިޔާލު ލިޔޭ