އެމްވީ ތިކި އަކުރު

އެމްވީ ތިކި އަކުރު

ތިކި އަކުރު ފޮންޓަކީ ލިޔަން ދަސްކުރާ ކުދިންނަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފޮންޓެކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް މި ފޮންޓްގެ ސަބަބުން ފަސޭހަތަކެއް…
އެ.މް.ވީ ކަރުދާސް

އެ.މް.ވީ ކަރުދާސް

ކަރުދާސް ބޭނުންކޮށްގެން އަކުރުތައް ހެދުމުން ފެންނާނީ މިފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މި ފޮންޓަކީ ސުރުހީ ލިޔުން، އިވެންޓްތަކުގައި ބޮޑެތިކޮށް ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި…
އެ.މް.ވީ އެދުރު

އެ.މް.ވީ އެދުރު

މި ފޮންޓަކީ ޢަލީ އެދުރު ތަކުރުފާނުގެ ”ޒުހުރުލް ކަމާލާތި ފީ އަޙްކާމިލް އިބާދާތި“ މި ފޮތުގެ ލިޔުންތައް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދަމުން އަންނަ…
އެމްވީ ޅޮހި

އެމްވީ ޅޮހި

އެމްވީ ޅޮހި  މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އުފަން ރަށް ނ.ޅޮއްސަށް ނިސްބަތްކޮށް ހެދި ފޮންޓެކެވެ. އަދި މިއީ އަޅުގަނޑު ހެދި ދެވަނަ…
އެ.މް.ވީ އަލްރަމް

އެ.މް.ވީ އަލްރަމް

އެމްވީ އަލްރަމް މި ފޮންޓަކީ ނ.ޅޮހި ފިނިވާގެ އަލީ ރަމީޒްގެ އަތުލިޔުމެވެ. އަލީ ރަމީޒްއަކީ ޅޮހި ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމުގައި …
އެ.މް.ވީ ނެވި ރަހީމް

އެ.މް.ވީ ނެވި ރަހީމް

މި ފޮންޓަކީ ނ.މަނަދޫ އަބްދުއްރަހީމްބެގެ އަތުލިޔުމެވެ. އިންޓަރނެޓް އިން ފެނުނު ލިޔުމަކުން އަކުރުތައް ނަގާފައި، ފޮންޓެއް ހަދަން ބޭނުންވީ އަކުރުތައް…
ނިޔާޒް