ހުރިހާ ލިޔުން ނިޔާޒް Archive

 • Post Image

  އެމްވީ ފާތިމަތު

  ފާތުމަ ނުވަތަ ފާތިމަތު މި ނަމަކީ ވަރަށް ރީތި ނަމެކެވެ. އަޅުގަނގެ މަންމަ ފަރާތުގެ މާމަގެ ނަމެވެ. މި ފޮންޓަށް މި ނަންދޭން ނިންމީ މާމަގެ ހަނދާން އާކޮށް އެތައް ބަޔަކަށް ބޭނުންހިފިދާނެ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. މާމަ ކައިރި

 • Post Image

  އެމްވީ  މަރްޔަމް 

  ރަށު މީހުން ކިޔާ ގޮތުންނަމަ މަރިޔަމް ކޮއި ނުވަތަ މަގޫދޫ މަަރިޔަމްކޮއިއެވެ. އެއީ ބައްޕަ ފަރާތު މާމައެވެ. މާމައަކީ މަގޫދޫ އުފަން މަގޫދޫ މީހެކެވެ. އަހަރެން ކުޑައިރު މާމަ ނިޔާވިނަމަވެސް މާމަގެ ހަނދާންތައް ފިލާ ނުދެއެވެ. ކުޑައިރު އަހަރުމެން ކިޔަނީ އެކޮޅު

 • Post Image

  އެމްވީ ތިކި އަކުރު

  ތިކި އަކުރު ފޮންޓަކީ ލިޔަން ދަސްކުރާ ކުދިންނަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފޮންޓެކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް މި ފޮންޓްގެ ސަބަބުން ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި ފޮންޓް ހެދުމުގެ ހިޔާލު އައީ ރައްޓެއްސަކު މިފަދަ ފޮންޓެއްގެ ވާހަަކަ ދެއްކުމުންނެވެ.

 • Post Image

  އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ރެގިއުލާރ

  އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ރެގިއުލާރއަކީ އެ.މް.ވީ އިޒިޔަންގެ ރަސްމީ ފޮންޓެކެވެ.  ފޮންޓެކެވެ. އަކުރުތައް މެދުމިނުގެ މި ފޮންޓަކީ ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ފޮންޓެކެވެ. . މި ފޮންޓްގައި ނަންބަރުތައް ހެދިފައިވާނީ އަކުރުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށެވެ.

 • Post Image

  އެމްވީ ކަރުދާސް އައުޓް ލައިން

  އެމްވީ ކަރުދާސް ފޮންޓް ފޭސްނުކްގައި ހިޔާލު ހޯދަން ދައްކާލުމުން ކުރެހުންތެރިޔާ މުސްތަފާދިން ހިޔާލަކަށްބަލާއި އެމްވީ ކަރުދާސް އައުޓްލައިން ފޮންޓެއް ހެދީމެވެ.  މި ފޮންޓަކީ ސުރުހީ ލިޔުން، ހަފްލާތަކުގައި ބޮޑެތިކޮށް، ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ފޮންޓެކެވެ.

 • Post Image

  އެ.މް.ވީ ކަރުދާސް

  ކަރުދާސް ބޭނުންކޮށްގެން އަކުރުތައް ހެދުމުން ފެންނާނީ މިފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މި ފޮންޓަކީ ސުރުހީ ލިޔުން، އިވެންޓްތަކުގައި ބޮޑެތިކޮށް ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ފޮންޓެކެވެ.

 • Post Image

  އެ.މް.ވީ ދެލި ފިހި

  ދެލި އުނބު މިއީ ކުޑައިރުން ފެށިގެން ވަރަށް ގިނައިން ފެންނަ އެއްޗެކެވެ. ބައްޕަޔަކީ ކިއްސަރު ވަޑާން ކުރާ މީހަކަށް ވާތީ އަބަދުވެސް ގޭތެރޭގައިވެސް ދޯނި ބަނދެއުޅެއެވެ. މިގޮތަށް ދޯނި ބަންނައިރު އުއި ބޭނުންކޮށްގެން ރޮނގުތައް އަޅަން އުއި ތެންމާނީ ”ބެޓެރި“ ދެލިންނެވެ.

 • Post Image

  އެ.މް.ވީ އެދުރު

  މި ފޮންޓަކީ ޢަލީ އެދުރު ތަކުރުފާނުގެ ”ޒުހުރުލް ކަމާލާތި ފީ އަޙްކާމިލް އިބާދާތި“ މި ފޮތުގެ ލިޔުންތައް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދަމުން އަންނަ ފޮންޓެކެވެ.  ކުރީގެ ފޮތްތަކުގައި ހުރި ލިޔުންތަކަށް ބަލާ ފޮންޓް ހަދަން ފޮތެއް ހޯދަން ޕޯސްޓު ކުރުމުން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން

 • Post Image

  އެމްވީ ޅޮހި

  އެމްވީ ޅޮހި  މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އުފަން ރަށް ނ.ޅޮއްސަށް ނިސްބަތްކޮށް ހެދި ފޮންޓެކެވެ. އަދި މިއީ އަޅުގަނޑު ހެދި ދެވަނަ ފޮންޓެވެ. ނުރަސްމީ ލިޔުންތައް ނުވަތަ އިސްތިހާރު، ކާޑު ފަދަ ތަކެތީގައި ލިޔުމަށް މި ފޮންޓް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ

 • Post Image

  އެމްވީ ގާ ޅޮހި

  ފޮންޓްގެ ނަން: Mv Gaa Lhohi  އެމްވީ ގާ ޅޮހީގާ ޅޮހި މިނަމަކީ ބަޔަކު، އެއް އިރެއްގައި ޅޮހި ދައްކޮށްލަން، މަލާމާތްކުރުމުގެ ގޮތުން ކިޔަމުންއައި ނަމެއް، ނަމަވެސް  އެނަމެއް އަޑު އިވުމުން މިހާރު އުފާވާވެރިކަން ލިބޭނަމެކެވެ. ޅޮހި ވަށައިގެންވާ ބިޔަ ބޮޑެތި

ނިޔާޒް