Post Image

އެމްވީ ގާ ޅޮހި

ފޮންޓްގެ ނަން: Mv Gaa Lhohi  އެމްވީ ގާ ޅޮހީ
ގާ ޅޮހި މިނަމަކީ ބަޔަކު، އެއް އިރެއްގައި ޅޮހި ދައްކޮށްލަން، މަލާމާތްކުރުމުގެ ގޮތުން ކިޔަމުންއައި ނަމެއް، ނަމަވެސް  އެނަމެއް އަޑު އިވުމުން މިހާރު އުފާވާވެރިކަން ލިބޭނަމެކެވެ. ޅޮހި ވަށައިގެންވާ ބިޔަ ބޮޑެތި ގާތަކަކީ ޅޮހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު އަގުހުރި ނިއުމަތެކެވެ.  ބަލާލަން ރީތި ވެފައި މޫދުގެ ދިރުންތައް އެހާމެ ގިނައެވެ.  ސްކޫލްދައުރުގައި ވެސް ގާލޮހި ކިޔާ އެކި ގޮތްގޮތަށް މަލާމާތް ކުރުން އެހާމެ، ގިނައެވެ.

މި ފޮންޓަށް ނިސްބަތްވަނީ އަޅުގަނޑުގެ  ރަށް ނ.ޅޮހި އަށެވެ. 

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

[fontsampler id=11]

[wpdm_package id=’34818′]

svgއެ.މް.ވީ އަލްރަމް
svg
svgއެމްވީ ޅޮހި

ހިޔާލު ލިޔޭ